برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر پیش تیمار با باکتری های محرک رشد گیاهی (PGPR) بر برخی از صفتهای مورفولوژیکی گیاه ذرت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر پیش تیمار با باکتری های محرک رشد گیاهی (PGPR) بر برخی از صفتهای مورفولوژیکی گیاه ذرت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر پیش تیمار با باکتری های محرک رشد گیاهی (PGPR) بر برخی از صفتهای مورفولوژیکی گیاه ذرت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر پیش تیمار با باکتری های محرک رشد گیاهی (PGPR) بر برخی از صفتهای مورفولوژیکی گیاه ذرت pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: 4

چکیده:

کاربرد کودهای بیولوژیک به ویژه باکتریهای محرک رشد گیاه به صورت تلفیق با مصرف کودهای شیمیایی مهمترین راهبرد تغذیه تلفیقی گیاه برای مدیریت پایدار بوم نظام های کشاورزی و افزایش تولید آنها در سیستم کشاورزی پایدار با نهاده کافی می باشد. به منظور بررسی تاثیر کاربرد مایه تلقیح باکتری های آزوسپریلیوم و از توباکتر بر برخی صفت های مورفولوژیکی گیاه ذرت، آزمایشی در سال زراعی 1389 در مزرعه ی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل چهار سطح کود نیتروژن ( صفر و 60 و 120 و 180 کیلوگرم در هکتار) از منبع اوره و تلقیح بذر با سویه های مختلف باکتری در سه سطح (باکتری آزوسپریلیوم لیپوزوم استرین OF، ازتوباکتر کروکوکوم استرین 5 و عدم تلقیح با این باکتری به عنوان شاهد) بودند. نتایج این بررسی نشان داد که پیش تیمار بذر ذرت با ابکتری های محرک رشد تاثیر مثبتی بر صفت های، ارتفاع بلال، تعداد شاخه در تاسل، تعداد برگ بالای بلال، تعداد بدگ در غلاف، عمق دانه، طول بلال و مساحت برگ بلال داشت. نقش باکتری آزوسپریلیوم بسیار بارزتر از ازتو باکتر بود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید