برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تنوع ژنتیکی جمعیت های بابونه Anthemis tinctoria با استفاده از مارکر پروتئین های کل و ارتباط ان با ویژگی های بیوشیمیایی pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تنوع ژنتیکی جمعیت های بابونه Anthemis tinctoria با استفاده از مارکر پروتئین های کل و ارتباط ان با ویژگی های بیوشیمیایی pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تنوع ژنتیکی جمعیت های بابونه Anthemis tinctoria با استفاده از مارکر پروتئین های کل و ارتباط ان با ویژگی های بیوشیمیایی pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تنوع ژنتیکی جمعیت های بابونه Anthemis tinctoria با استفاده از مارکر پروتئین های کل و ارتباط ان با ویژگی های بیوشیمیایی pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

در این تحقیق تنوع ژنتیکی جمعیت های وحشی بابونه Anthemis tinctoria به وسیله مطالعه پروتئین های کل و برخی ویژگی های بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. لذا الگوی پروتئینی 50 ژنوتیپ از 5 جمعیت بذری (موجود در بانک ژن منابع طبیعی) برای تعیین میزان تنوع ژنتیکی موجود مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج SDS-PAGE، 18 باند قابل تکثیر، پپتید پروتئینی، برای مطالعه تنوع ژنتیکی ثبت گردید. میانگین تعداد باندهای پلی مرف نسبت به کل باندها در کلیه جمعیت های بذری از 0/099 تا 0/161 متغیر و به ترتیب مربوط به میانه و نقده 1، بود. SDS-PAGE پروتئین های کل، تنوع درون و میان جمعیتی بالایی نشان دادند که تمایز مشخصی بر اساس منشا و رویشگاه نشان ندادند. همبستگی بین ماتریس فاصله های ژنتیکی و ماتریس ویژگی های بیوشیمیایی به وسیله آزمون مانتل ثابت نشد و ضریب همبستگی بین آنها از نظر آماری معنی درا نگردید (ریال=0/275و /=0/1(. این مسئله نشان دهنده عدم وجود ارتباط بین ویژگی های بیوشیمیایی و پروتئین های ل است. این نتایج نشان می دهند که در برنامه های اصلاحی بابونه می بایست تنوع ژنتیکی ارقام بابونه به وسیله ی استفاده از والدین مختلف افزایش یابد. افزایش اساس ژنتیکی برای اصلاح بابونه می تواند به وسیله کاربرد سیستمایکی ژرم پلاسم که الگو پروتئینی متفاوتی داشته و ویژگی های کمی بهتری دارند حاصل شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید