برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی لزوم تدوین نگاشت مسیر فناوری در حوزه های تمرکز نانوپزشکی کشور pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی لزوم تدوین نگاشت مسیر فناوری در حوزه های تمرکز نانوپزشکی کشور pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی لزوم تدوین نگاشت مسیر فناوری در حوزه های تمرکز نانوپزشکی کشور pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی لزوم تدوین نگاشت مسیر فناوری در حوزه های تمرکز نانوپزشکی کشور pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: 14

چکیده:

مدیریت فناوری، نیازمند فرآیندهایی است که با بکارگیری آنها اطمینان حاصل شود منابع و پتانسی لهای مرتبط با فناوری سازمان جهت دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت به درستی تخصیص داده شده اند. به عبارت دیگر در دنیای کنونی همه سازمان ها با این پرسش مواجه هستند که با توجه به افزایش رقابت جهانی و نیز رشد و توسعه فناوری های جدید، چگونه م یتوانند ارزشی که از سرمای هگذاری در فناوری بدست م یآید را افزایش دهند؟ و چگونه در برابر کشش بازار و فشار فناوری، م یتوان بیشترین سود را از سرمای هگذاری فناوری بدست آورد؟ برای پاسخگویی به این سؤال ها سازمان ها، مستلزم بکارگیری ابزارهای مناسب هستند؛ در دهه های اخیر راهکارها و ابزارهای کمک کننده بسیاری به مدیران و تصمی مسازان معرفی شده است، یکی از این ابزارهای کمک کننده به مدیران سازمان ها، نگاشت مسیر فناوری می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی لزوم استفاده از نگاشت مسیر در صنعت نانو پزشکی و چگونگی استفاده از آن در جهت بهبود نقاط ضعف و بهره گیری از فرصتهای جدید خواهد بود. جامعه آماری تحقیق افراد متخصص در مدیریت فناوری نانوی کشور مرتبط با موضوع تحقیق می باشد. از آنجایی که تعداد آنها در سایت های رسمی 18 نفر مرتبط با موضوع تحقیق برآورد شده است. بنابراین روش نمونه گیری، سرشماری از خبرگان خواهد بود. همچنین تحقیق از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید