برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیرمقابله درمانی برراهبرد های مقابله ای و خود اثربخشی عمومی دانشجویان pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیرمقابله درمانی برراهبرد های مقابله ای و خود اثربخشی عمومی دانشجویان pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیرمقابله درمانی برراهبرد های مقابله ای و خود اثربخشی عمومی دانشجویان pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیرمقابله درمانی برراهبرد های مقابله ای و خود اثربخشی عمومی دانشجویان pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
تعداد صفحات: 9
چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرمقابله درمانی برراهبرد های مقابله ای و خود اثربخشی عمومی دانشجویان شهرری بود . جامعه آماری مورد نظر دراین پژوهش عبارت است از دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرری که 15000 نفر می باشند. با توجه به محدود بودن حجم نمونه از بین این دانشجویان تعداد 40 نفر بصورت داوطلبانه انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایشی(20نفر) وکنترل (20نفر) گمارده شدند. و به مدت هشت جلسه دو ساعته برای هر گروه، 16 ساعت برای هر گروه) تحت جلسات مقابله درمانی قرار گرفتند جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه راهبرد های مقابله ای فولکمن و لازاروس(1988) وپرسشنامه خوداثر بخشی شرر و همکاران(1982) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مقابله درمانی بر مؤلفه های سبکهای مقابله ای کارآمد (رویارویی مسئولیت پذیری، مشکل گشایی برنام ریزی شده، ارزیابی مجدد مثبت،جستجوی حمایت اجتماعی، خویشتنداری) و همچنین بر مولفه های سبکهای مقابله ای ناکارآمد(گریزو اجتناب و دوری گزینی) تاثیر معناداری دارد. بنابراین، مقابله درمانی بر سبکهای مقابله ای کارآمد تأثیرمثبت دارد و باعث افزایش آنان می شوند لیکن بر سبک های ناکارآمد تاثیر منفی دارد و باعث کاهش آنان می شود این فرضیه در سطح 0/05 >p تایید شد.معناداری دارد. بنابراین، مقابله درمانی بر سبکهای مقابلهای کارآمد تأثیرمثبت دارد و باعث افزایش آنان می شوند لیکن بر سبک های ناکارآمد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید