برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سرمایهگذاری مستقیم خارجی، بخش بانکی و رشد اقتصادی pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سرمایهگذاری مستقیم خارجی، بخش بانکی و رشد اقتصادی pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله سرمایهگذاری مستقیم خارجی، بخش بانکی و رشد اقتصادی pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سرمایهگذاری مستقیم خارجی، بخش بانکی و رشد اقتصادی pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی
تعداد صفحات: 17
چکیده:
رشد و توسعه اقتصادی یکی از مهمترین دغدغههای نظامهای اقتصادی کشورهای مختلف به خصوص کشورهای توسعه یافته میباشد که وابستگی زیادی به افزایش سرمایهگذاری در این کشورها دارد. با توجه به محدودیت پسانداز وسرمایه داخلی، استفاده از سرمایههای سایر کشورها برای افزایش توان تولیدی کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از راههای جذب سرمایههای سایر کشورها سرمایهگذاری مستقیم خارجی میباشد. با این وجود، برخی از تحقیقات، عدمتأثیرگذاری مثبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در بعضی از کشورها را به دلیل وجود بازارهای مالی توسعهنیافته نشان میدهد. با توجه به بانک محور بودن بخش مالی در ایران، در این تحقیق به بررسی اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با وارد کردن شاخص ترکیبی توسعه مالی از چهار شاخص بانکی برای سالهای 9531 تا 9531 پرداخته میشود. نتایج تحقیق اثر منفی سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کوتاهمدت و بلندمدت را نشان داد که این اثر با وارد کردن اثر همزمان توسعه مالی در مدل مثبت و معنیدار شد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید