برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دیکشنری لغات تخصصی اقتصاد با ترجمه فارسی pdf دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دیکشنری لغات تخصصی اقتصاد با ترجمه فارسی pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

political forces قدرت سیاسی
political philosophies سیاست فیلسوفانه
pollution آلودگی – ناپاکی
pollution rights market آلودگی بازار حقوق صاحب سهم
pollution types انواع آلودگی
portfolio investment دارائی بصورت سهم و اوراق بهادار
positive economics اقتصاد اثباتی
positive relation نسبت اثباتی
potential gross domestic product تولید ناخحالص داخلی
potential real gross domestic product تولید ناخالص بالقوه داخلی
poverty فقبر
poverty line خط فقر
poverty rate نرخ / نسبت فقر
PPC قیمت غارتگر
PPF قیمت غالب ثابت
PPI قیمت غالب – قیمت غارتگر
predatory pricing برنری مزیت
preferences واحد تجزیه و تحلیل مطلوبیت تغییر
preferences change, utility analysis سهام ممتاز
preferred stock جایزه – حق بیمه
premium ارزش فعلی
present value قیمت – ارزش پولی
price قیمت حداکثر
price ceiling تجزیه و تحلیل مطلوبیت قیمت ارز
price change, utility analysis کنترل قیمت
price controls تبعیض قیمت
price discrimination حساسیت تقاضا
price elasticity of demand حساسیت عرضه
price elasticity of supply تعیین قیمت – قیمت گذاری
price fixing انعطاف قیمت
price flexibility حداقل قیمت
price floor شاخص قیمت
price index رهبری قیمت
price leadership سطح قیمت
price maker ترقی قیمت
price rationing نرخ قیمت
price regulation تنظیم قیمت
price rigidity انعطاف پذیری قیمت
price stability ثبات قیمت
price taker خریدار و فروشنده ای که خرید و فروش
price-cost margin آنها جزئی است و اثری در بازار ندارد
price-earnings ratio قیمت هزینه نهائی
prime rate نسبت قیمت به عواید
principal-agent problem اندازه ممتاز – کمترین میزان
principle شکل اصیل – عامل
principle of median location اصل – عمده - اصلی
principle of minimum differences اصل مکان یابی میانه
principle of the median voter اصل حداقل تغییرات
print and mint اصل رای دهنده میانه
printers union چاپ و ضرابخانه
prisoners' dilemma اتحالدیه چاپ کننده
private good معمای
private property کالای خصوصی
private sector بخش خصوصی
privatization خصوصی کردن
Producer Price Index شاخص قیمت تولیدی
producers' surplus مازاد تولید کمننده
product محصول فرآورده
product differentiation تفاوت در محصول
product life cycle دوره دوام محصول
poduct market بازار محصول
product markets بازارهای محصول
product quality کیفیت محصول
Production تولید
production cost بهای تولید
production function تابع تولید
production inputs منابع / عوامل تولید
production possibilities امکانات تولید
prodncijon possibilities curve منحنی امکانات تولید
pure command economy دستور اقتصاد محض
pure inflation تورم خالص
pure market economy بازار اقتصاد محض
perfect competition, short-run production analysis تجزیه و تحلیل تولید کوتاه مدت قابل رقابت کامل
perfect competition, shutdown بیکار ی/ تعطیلی رقابت کامل
perfect competition, total analysis تجزیه و تحلیل کلی رقابت کامل
production possibilities frontier موانع و امکانات تولید
production possibilities schedule برنامه امکانات تولید
production stages مراحل تولید - دوره های زمانی تولید
production time periods سود – منفعت
Profit صورت سود و زیان
profit and loss statement منحنی سود
profit curve منحنی سود رقابت انحصاری
pmfit curve monopolistic competition منحنی سود انحصاری
profit curve, monopoly بیشینه سازی سود
profit maximization بیشینه سازی سود رقابت انحصاری
profit maximization, monopolislic competition بیشینه سازی سود انحصار
profit maximization, monopoly مالیات تصادعدی
progressive tax سفته – برگه بدهی
promissory nota ترفیع – تبلیغ
promotion خط میل به مصرف
propensily-to-consume line خط میل به پس انداز
propensitt-to-save line خالص دارائی – دارائی واقعی
property rights مالیات بر دارائی
property tax مالبات تناسبی
proportlonal tax درآمد مالک
proprietors income مالکیت فردی
proprietorship رفاه – فراوانی
prospsrity حقوق روانی
psychological influences قانون روانی
psychological law گزینش عمومی
public choice گزینش عمومی
public debt استقراض / قرض عمومی
public finance مالیه عمومی
public good کالای عمومی
public goods کالاهای عمومی
public sector بخش عمومی – موسسات غیرخصوصی
public utilities فواید عامه
public utility موسسه عام المنفعه
purchasing power توان خرید
quality of life کیفیت زندگی
quantity مقدار – کمیت
quantity demanded مقدار تقاضا شده
quantity supplied مقدار عرضه شده
quantity theory of money نظریه مقداری پول
quarter سهم ربعی / 25 درصدی
quasi-public نیمه عمومی
quasi-public corporation موسسه نیمه عمومی – شرکت سهای نیمه عمومی
quasi-public good کالا / محصول نیمه عمومی
quasi-rent شبه اجاره – اجاره اموال
quota سهمیه
rate of return نسبت بازده
rational abstention مقدار معقول – عقلانی
rational behavior مقدار نوافقی
rational ignorance جیره بندی
rationing مواد خام
raw materials واقعی
real اقتصاد واقعی
real economy محصول ناخالص داخلی واقعی
real GDP محصول ناخالص داخلی واقعی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید