برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله یک پروتئین نوترکیب چند اپی توپی به منظور تولید واکسن بر علیه ویروس آنفولانزا با استفاده از روش های بیوانفورماتیک pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله یک پروتئین نوترکیب چند اپی توپی به منظور تولید واکسن بر علیه ویروس آنفولانزا با استفاده از روش های بیوانفورماتیک pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله یک پروتئین نوترکیب چند اپی توپی به منظور تولید واکسن بر علیه ویروس آنفولانزا با استفاده از روش های بیوانفورماتیک pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله یک پروتئین نوترکیب چند اپی توپی به منظور تولید واکسن بر علیه ویروس آنفولانزا با استفاده از روش های بیوانفورماتیک pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران

تعداد صفحات: 1

چکیده:

آنفلوانزا یک بیماری حاد تنفسی است که توسط ویروس هایی به همین نام بوجود می آید و یک بیماری شدیداً واگیردار است. بدلیل تهدید بالا ی ویروسها ی H1N1 و H5N1 ، بشر وادار به پیشرفت در تهیه واکسن بر علیه این ویروس شده است. در پی تحقیقات متعدد، پروتئین های متفاوتی از ویرو س ب ه همرا ه ادجوانتهای مختلف به عنوان واکسن مورد استفاده قرار گرفته اند. پروتئین M2 به فراوانی در سطح ویروسهای آنفولانزای آلوده کنند ه سلوله ا یاف ت میشو د. دمین خارج سلولی M2e ،M2 نام دارد که شامل 42 اسیدآمینه است که در طول تکامل بسیار حفاظت شده است. از طرفی، پروتئین شوک حرارت ی(HSPs) از جمله پروتئین هایی است که در یوکاریوت و پروکاریوت ها در طول تکامل حفاظت شده و دارای خاصیت ایمنی زایی با لا و عملکر د ادجوانت ی اس ت. ب ه علاوه نشان داده شده که افزایش تراکم اپی توپ M2e از فاکتورهای مهم درالقای تشدی د پاس خ ها ی ایمن ی اس ت. از آنجای ی ک ه M2e ب ه تنهای ی دارای پتانسیل و ایمنی زایی پایینی است ما مجبور شدیم که ایمنی زایی را تقویت کنیم. به نظر میرسد این کار با افزایش تراک م M2e و بکارگیر ی حام ل مناس ب مانند HSP70 ممکن باشد. در این پروژه ما با استفاده از روش بیوانفورماتیک یک پروتئین چند اپی توپی نوترکیب را طراحی کردیم که شامل 3 توالی پشت س ر ه م از M2e ب ه همرا ه لینکرهای مناسب می باشد. سپس با استفاده از نرم افزارهای مناسب به مقایسه این پروتئین نوترکی ب (M2e3) و پروتئی ن کایم ر (M2e-hsp3) پرداختی م. انتظار می رود پروتئین کایمر در شرایط (Invitro) و(Invivo) دارای خاصیت آنتی ژنیک بالایی بوده و ایمنی زایی را تقویت کند و بدین ترتیب برا ی تهیه واکسن جهانی مفید باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید